Liczba wydanych publikacji: 1205

Z zagadnień prawnej instytucjonalizacji partii politycznych

Z zagadnień prawnej instytucjonalizacji partii politycznych

Autor porusza trzy zasadnicze nurty: założenia teoretyczne i doktrynalne; historycznej ewolucji kształtowania się rozwiązań prawnych zmierzających do instytucjonalizacji partii – oraz analizy rozwiązań prawnych funkcjonujących w Polsce w…

Szczegóły produktu

Tytuł: Z zagadnień prawnej instytucjonalizacji partii politycznych w Polsce (na tle porównawczym)
Autor: Andrzej Kulig
Ilość str. 308
Format: 168 x 240
Oprawa: miękka
Wydano: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

wydane przez Wydawnictwo JAK Kraków 2013

ISBN: 978-83-934620–7–0
Opis: Radykalizm zmiany ustrojowej, jaka dokonała się w Polsce, może zostać dobrze zobrazowany zmianami, które zaszły w prawnym położeniu partii politycznych. W tym czasie przebyliśmy bowiem drogę od stanu, w którym partia traktowana była w najlepszym razie jako podmiot niepoddający się regulacji prawnej, po stan, który obecnie charakteryzuje się coraz bardziej drobiazgową reglamentacją prawną różnych aspektów funkcjonowania partii politycznych.

Przesłanki, jakimi kierował się autor w doborze zagadnień omawianych w pracy były dwojakiego charakteru.

Po pierwsze, stawiając sobie zadanie zobrazowania ewolucji poszczególnych rozwiązań normatywnych, kierował się ich występowaniem zarówno w ustawie z 1990, jak i z 1997 r. Po drugie, dokonując oceny ewolucji poszczególnych zagadnień składających się na status prawny partii politycznych, autor sugerował się powszechnością regulacji tych zagadnień występującą w ustawodawstwie partyjnym innych państw. W ten sposób pragnął także ukazać swoisty kontrapunkt, inne spojrzenie na problematykę normowaną przez polskie ustawodawstwo partyjne.

Wreszcie, praca ma zasadniczo charakter konstytucyjnoprawny, stąd niektóre zagadnienia o mniejszym znaczeniu z tego punktu widzenia – jak choćby gospodarka finansowa partii czy zarządzanie jej mieniem – zostały potraktowane marginalnie.

Zajrzyj do książki zajrzyj do ksiazki mini szare tlo