Liczba wydanych publikacji: 1205

Zarządzanie wartością z klientem

Zarządzanie wartością z klientem

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Tytuł: Zarządzanie wartością z klientem
Autor: Kazimierz Rogoziński
Format: A5 (148 x 210 mm)
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2012 r
ISBN: 978-83-264-1631-6
 

 

 

 

 

Opis:

 

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

W książce Zarządzanie wartością z klientem autor dowodzi zasadności tezy, że możliwe jest niwelowanie powiększającego się dystansu między ekonomią a naukami społecznymi, a zwłaszcza między ekonomią a humanistyką.

Autor jest wyrazicielem optymizmu poznawczego, przekonując, że możliwe jest przezwyciężenie występującego powszechnie, rozłącznego traktowania wartości, kiedy to wartość (dla) klienta przeciwstawiana jest wartości (dla) przedsiębiorstwa. Tyleż oryginalna, co prowokacyjnie sformułowana teza osadzona zostaje na trzech fundamentalnych założeniach dotyczących:

  • „godności systemowej” (rzeczywistość jest wielowymiarowa),
  • pełni semantycznej (wartość odsyłająca do klasycznej TRIADY),
  • prymatu ludzkiej podmiotowości (nieodzowność wspomagania antropologicznego nauk społecznych).

Sytuując omawiane kwestie w sferze poznania (teoria), autor odwołuje się jednocześnie do ich odpowiedników w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zwłaszcza tej, która jest najbliższa człowieka. Są nią oczywiście usługi. Wnikliwa analiza i dogłębna znajomość tychże pozwalają z działalności usługowej wyprowadzić koncepcję relacyjnej konstelacji wartości. W interpretacji autora staje się ona realnym łącznikiem między ekonomią a aksjologią, zaś działalności usługowej przydaje nowego znaczenia.