Liczba wydanych publikacji: 1205

Interdisciplinary Polish Studies 10

Interdisciplinary Polish Studies 10

Z początkiem roku 2022 ukazał się nakładem niemieckiego wydawnictwa Harrasowitz kolejny numer periodyku Interdisciplinary Polish Studies powstającego na Uniwersytecie Viadrina w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce. To już drugi numer przygotowany do wydania w naszym Wydawnictwie JAK. Seria tworzona jest w języku niemieckim, każdy zeszyt zawiera też rozbudowane streszczenie w językach polskim i i angielskim. Zeszyt 10 podejmuje tematykę budownictwa wielkopłytowego w Polsce w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to rozwijała się współpraca pomiędzy Niemiecką Republiką Demokratyczną (NRD) a Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL) w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym.

Tytuł niemiecki „Platte ist nicht gleich Platte. Kooperation und Konkurrenz zwischen der DDR und Polen im Wohnungsbauwesen der 1970er Jahre” odpowiada polskiemu „Płyta płycie nierówna
Kooperacja i konkurencja między NRD a Polską w budownictwie mieszkaniowym w latach siedemdziesiątych”. Dzięki dokonanej przez dr Magdalenę Kamińską analizie historycznej okazuje się m.in. że „chociaż architekci w NRD i w Polsce uważnie śledzili wydarzenia na międzynarodowej arenie budownictwa, a kontakty z zagranicą, konkursy i zagraniczne projekty budowlane były możliwe, to nie było ożywionej obustronnej wymiany i wzajemnego wpływania na siebie”. Polscy architekci mieli większe możliwości kontaktów z zagranicą niż enerdowscy, co skutkowało m.in. tym, że  w polskim programie masowego budownictwa mieszkaniowego tamtego okresu wybrano system Wk-70 z… RFN i system szczeciński z… ZSRR, co wg Autorki  „można interpretować jako dowód roli Polski jako tygla techniki budowlanej między Wschodem a Zachodem”.

Zeszyt IPS 9, przekazany przez nas do wydania przez Harrasowitz we wrześniu 2021 roku przedstawia niezwykle ciekawą analizę dokumentacji dotyczącej polityki narodowościowej na
Ukrainie Radzieckiej w okresie Nowej Polityki Ekonomicznej (NEP) na podstawie świadectw źródłowych dotyczących instytucji mniejszości polskiej i niemieckiej. W publikacji przedstawiona jest m.in. autentyczna treść dokumentów, a także ilustracje z okresu.